Datagedreven werken
voor gemeenten.

De dienstverlening aan burgers verbeteren en de beleidsvoering naar een hoger niveau tillen door datagedreven werken binnen de gemeente.

Datagedreven werken

Gemeenten hebben te maken met een breed scala aan problematiek en werkvelden, zoals binnen het fysiek en sociaal domein, veiligheid en financiën. Lokale kwesties kunnen veel baat hebben bij een datagedreven werkwijze. In het bijzonder omdat gemeenten toegang hebben tot veel data en informatie. Helaas laten veel gemeenten nog kansen liggen omtrent data en blijft het gebruik ervan vaak nog onbenut. Bijvoorbeeld doordat de hoeveelheid beschikbare data onderschat wordt, een gebrek aan kennis of de kracht van datagedreven werken nog niet bekend is bij een gemeente. Hoe kunnen gemeenten datagedreven gaan werken en de dienstverlening richting burgers daardoor verbeteren?

Voordelen van datagedreven werken

  • Lagere kosten
  • Betere dienstverlening aan burgers
  • Helder verklaarbare beleidskeuzes
  • Meer zicht op beleidsvoering

Domeinen

De werkzaamheden en problematiek in de verschillende domeinen binnen een gemeente zijn divers van aard. Binnen elk domein kan datagedreven werken onderdeel van de oplossing zijn voor een vraagstuk, maar niet voor elk vraagstuk is data een oplossing. Dit is afhankelijk van onder andere het probleem, de beschikbare data, de betrokken partijen en vraagstukken zoals ethiek. Een voorbeeld waarbij data gemeenten kan ondersteunen in de beleidsvoering is wanneer er gebruik gemaakt wordt van nudging.

Sociaal domein

De inspanningen verricht in het sociaal domein hebben grote impact op de levens van burgers. Datagedreven beleidsvoering in het sociaal domein is daarom van grote waarde. Door data te analyseren is het mogelijk om patronen te herkennen, fouten in de beleidsuitvoering te identificeren en vraagstukken op te lossen. Hierbij kan gedacht aan jeugdproblematiek, Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en het op wijkniveau afstemmen van beleid. Bij datagedreven werken binnen het sociaal domein moet bij elke stap de belangen van burgers en doelgroep worden meegenomen en afgewogen.

Fysiek domein

Datagedreven beleidsvoering binnen het fysiek domein geeft de mogelijkheid de leefomgeving van burgers te verbeteren en efficiënter met ruimtelijke ordening om te gaan. Beschikbare data over de fysieke leefomgeving benutten en eventueel uitbreiden met externe data kan zaken zoals specifieke overlastproblematiek oplossen. Het beleid ruimtelijke ordening in de gemeente kan verbeterd en verrijkt worden door inzage te krijgen in welke hoeveelheid en op welke manier de ruimte nu en in de toekomst gebruikt gaat worden. Data benutten in het fysiek domein heeft als kracht gemaakte keuzes te onderbouwen en onopgeloste vraagstukken te beantwoorden.

Veiligheid

De gemeente dient een veilige omgeving voor al haar inwoners, bezoekers en ondernemers te zijn. Een datagedreven werkwijze maakt vroegtijdige signalering en snel schakelen mogelijk, ten behoeve van de veiligheid in de gemeente. Met data kan inzicht gecreëerd worden in welke gebieden veiligheidsproblematiek speelt, welke gebieden als onveilig door burgers worden ervaren en welke specifieke factoren bijdragen aan de (on)veiligheid in een wijk.

Aanpak naar een datagedreven gemeente

Door de vele uitdagingen waarmee lokale overheden van doen krijgen, zijn de mogelijkheden voor datagedreven werken groot. In één stap al deze mogelijkheden benutten is vaak een te grote en complexe uitdaging. Ernaar streven aan deze wens te voldoen resulteert vaak in het mislukken van de transitie naar een datagedreven gemeente.

Het is daarom belangrijk dat een plan van aanpak wordt vastgesteld. Dit plan bestaat uit de volgende onderdelen:

01 Doelstellingen

Welk vraagstuk gaat aangepakt worden en binnen welke domeinen van de gemeente valt dit vraagstuk? Wat zijn hierbij de doelstellingen die op het einde van het datagedreven traject behaald moeten zijn? De doelstellingen, en de redenen waarom deze doelstellingen opgesteld zijn, moeten het gehele traject voor ogen worden gehouden.

Onze diensten

Datagedreven werken

Wij helpen jouw gemeente datagedreven te werken. Dit doen we door te adviseren en onze handen uit de mouwen te steken om de gewenste processen datagedreven te maken. Met onze kennis en ervaring zorgen we dat de overgang van begin tot eind, en daarna, goed verloopt en de voordelen van datagedreven werken worden ervaren.

Dashboarding

Wil jullie gemeente data en processen inzichtelijk maken en hierdoor tot beter onderbouwde besluitvorming komen? Wij bouwen data dashboards met inzichten uit data, eventueel verrijkt met Artificial Intelligence (AI).

Procesoptimalisatie

Door processen te automatiseren worden ambtenaren ontzorgd, daalt de kans op fouten en een gemeente kan veel tijd besparen. Bij het automatiseren van processen hoort ook het automatisch verwerken van data en zorgen voor een robuuste werking. Wij ontwikkelen tools op maat om dit mogelijk te maken.

Datastrategie

Nu en in de toekomst meer gaan doen met data en datagedreven besluitvorming vraagt om een gedegen aanpak. Door het opzetten van een datastrategie worden onder andere duidelijk de doelen voor de gemeente, de weg om deze te bereiken, het ethische kader omtrent datagebruik en afspraken over de toegankelijkheid van data. Wij bieden ondersteuning op dit gebied en zorgen voor een gepaste datastrategie.

Ethisch kader

Bij een datagedreven werkwijze in de gemeente is het belangrijk na te denken over ethische kwesties en dilemma's. Burgers mogen in geen geval de dupe worden van datagedreven werken en hun privacy dient te allen tijde gerespecteerd en beschermd te worden. Door vooraf, tijdens en na een project bij ethische kwesties stil te staan, worden problemen in de toekomst voorkomen.

Neem contact op voor een kennismaking

Staat jouw gemeente voor een datagedreven uitdaging of wil jouw gemeente meer gaan doen met datagedreven werken? Neem contact met ons op of vraag een gratis Quickscan aan voor een eerste indruk van de mogelijkheden. We denken en helpen graag mee. In onze oplossingen werken we vanuit de gedachte: eenvoud waar het kan, complexiteit waar het nodig is. Hierdoor gebruiken we altijd de juiste tools uit de toolbox voor datagedreven werken.